Permanente Scoutingscommissie

De VVD heeft gekozen voor een meer structurele aanpak van de selectie en begeleiding van talent voor de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement. Hiertoe is de Permanente Scoutingscommissie (PSC) in het leven geroepen. Daarnaast voert de PSC (oriënterende) gesprekken met talent uit o.a. bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en (Rijks)overheid om zo een bijdrage te leveren aan de optimale inzet van kennis en kunde binnen en buiten de partij.

Werkzaamheden

De PSC is op zoek naar diegenen die interesse hebben in en ambities hebben voor bovengenoemde functies. De werkzaamheden van de PSC zijn:

 • Kennis, vaardigheden en ambities toetsen;
 • De mogelijkheden binnen of voor de VVD aangeven;
 • Adviseren over een mogelijk ontwikkelingstraject;
 • Continuïteit en consistentie aanbrengen in toegepaste maatstaven en normen;
 • Talent volgen en gesprekken voeren om voortgang te toetsen.

Profiel VVD volksvertegenwoordiger

De PSC heeft voor deze functies een profiel ontwikkeld. Voor deze aanpak is gekozen, omdat op deze manier:

 • zichtbaar is wat de VVD zoekt, waarop de partij selecteert en wat noodzakelijk is om de functies te kunnen vervullen;
 • de criteria relatief eenvoudig te wegen en te toetsen zijn;
 • de VVD per individu vast kan stellen of betrokkene training en ontwikkeling nodig heeft, en op welke punten. 

Dit profiel is in nauw overleg met besluitvormers vastgesteld. Gaandeweg kan het profiel worden bijgesteld, aangevuld en/of aangescherpt. De PSC heeft zowel een algemeen profiel (zie onderstaande bijlage) als een specifiek profiel voor de Eerste Kamer en het Europees Parlement opgesteld.

Aanmelden
Hebt u belangstelling om u kandidaat te stellen voor de Eerste Kamer, de Tweede kamer of het Europees Parlement en denkt u te voldoen aan het profiel? Stuur dan uw cv, een (recente) pasfoto en een begeleidend schrijven naar scoutingscommissie@vvd.nl. Geef in uw brief aan voor welke functie(s) u opteert en waarom u meent daarvoor geschikt te zijn. Aanmelding kan ook geschieden op voordracht van de politiek-bestuurlijke top van de VVD. In een vroegtijdig stadium kunnen zo ambities en mogelijkheden worden getoetst. Dit los van een mogelijke kandidaatstelling.

Selectie

De PSC toetst cv’s en brieven aan de profielen. Nodigt de commissie u uit, dan krijgt u een gesprek met (afhankelijk van de beschikbaarheid) twee PSC-leden. Daarna worden de bevindingen voorgelegd aan en afgestemd met de andere PSC-leden. 

Informatie

Meer weten? Neem contact op via scoutingscommissie@vvd.nl.

Leden van de Permanente Scoutingscommissie:

 • De heer A.A.M. (Arno) Brok (voorzitter)
 • Mevrouw I.R. mr. (Ina) Adema
 • De heer J.N.J. (Hans) van den Broek
 • De heer P. (Paul) de Krom
 • De heer A.S.W. (Arwin) Yu 
 • Mevrouw W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon
 • De heer I.P.M. (Jacques) Kuyf
 • Mevrouw M.H.F. (Marianne) Schuurmans 
 • De heer B.B. (Bruno) Bruins
 • Mevrouw M. (Marieke) Dekker